Politika kvality

P o l i t i k a  k v a l i t y

 

Společnost PRESSHYDRAULIKA, s.r.o. svou činností v oblasti zajišťování nabídek, způsobem řešení objednávek, uspokojováním požadavků zákazníků, zabezpečováním požadované kvality, termínů a využíváním mnohdy nestandardních přístupů, chce získat takové postavení na trhu, které ji umožní rozšířit okruh zákazníků, zvláště těch, kteří požadují nové originální přístupy k řešení problémů, krátké dodací termíny a záruku vysoké kvality.

K dosažení těchto záměrů stanovuje vedení společnosti následující Politiku kvality, ze které také vychází strategické řízení činnosti společnosti a Cíle kvality.

 

 

1.Požadavky zákazníků včetně výroby nových výrobků plnit tak, aby byla zajištěna

všechna jejich očekávání a zajištěna požadovaná technická úroveň v souladu se

schválenou dokumentací, obecně platnými právními předpisy a požadavky

smluv. Pro rozšíření okruhu zákazníků rozvíjet marketingový průzkum trhu.

 

2.Při veškeré činnosti společnosti zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

Minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí vyplývající z činnosti společnosti

včetně činností nutných k likvidaci produktů společnosti po ukončení jejich

životnosti.

 

3.Pro pracovní činnosti ve společnosti využívat plně kvalifikovaný personál s

potřebnou praxí v oboru a zajišťovat jeho soustavné vzdělávání, odborný růst,

školení a výcvik.

 

4.Výrobu zabezpečovat na odpovídajícím výrobním zařízení s periodickým ověřováním

způsobilosti výrobního zařízení. Při výrobě uplatňovat odpovídající technologie

v souladu s novými poznatky technického rozvoje oboru. Tímto vytvořit předpoklady

pro možnosti rozvoje a rozšíření výrobního sortimentu a zabezpečování zvýšených

požadavků zákazníků na kvalitu dodávek.

 

5.Průběžně zajišťovat hodnocení systému kvality, hodnocení kvality dodávek,

schvalování a hodnocení dodavatelů a hodnocení spokojenosti zákazníků

k analýzám a přijímání opatření pro trvalé zlepšování efektivnosti systému řízení

kvality.

 

Ing. Marin Ševčík. MBA

ředitel společnosti